Czy wiesz NAUCZYCIELU, że...

 1. Trzy ubezpieczenia są bardzo często mylone pomiędzy sobą - głównie z powodu braku znajomości ich zakresu oraz sposobu działania. Zdarza sie je pomylić, niestety nie tylko rodzicom, ale także wychowawcom i dyrektorom placówek.
       1.  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci (dobrowolne),
       2.  ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej placówki oświatowej i pracowników (OC) (dobrowolne),
       3.  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia zagranicą (KL) (jedyne obowiązkowe).

  Bardzo często zdarzało się, że rada rodziców podejmowała decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW dzieci kierując się
  np. wysokością sumy ubezpieczenia i składką za to ubezpieczenie i jednocześnie dyrektor placówki zawierał
  ubezpieczenie OC niejako automatycznie, sugerując się jedynie słowną informacją o tzw. "konieczności" (?) zawarcia razem
  z ubezpieczeniem NNW i otrzymaniem tego ubezpieczenia za przysłowiową "złotówkę"...

  A są to przecież dwa zupełnie różne ubezpieczenia!
  Oba są ubezpieczeniami dobrowolnymi i można je kupić w dwu różnych zakładach ubezpieczeń.

 2. Większość spraw o odszkodowania związane z zaniedbaniami w opiece przedawnia się PO UPŁYWIE 10 LAT
  ale w sprawach, w których doszło do popełnienia przestępstwa DOPIERO PO 20 LATACH...

 3. Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży jest od wielu lat zupełnie dobrowolne
  i
  placówka nie ma żadnego prawnego obowiązku, aby je zawierać...

 4. Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z Art. 18 nowej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, obowiązuje w ubezpieczeniu grupowym całkowity zakaz otrzymywania wynagrodzenia lub innych korzyści przez ubezpieczającego
  Zakaz ten, obejmuje również osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego.
  Do grupy osób działających na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego zaliczyć należy każdego z pracowników placówki oświatowej, ale także np. Rady Rodziców, które w minionych latach włączały się powszechnie w proces wyboru oferty grupowego ubezpieczenia NNW, a często przyjmowały na swój rachunek bankowy składki ubezpieczeniowe od rodziców

 5. Od 1 stycznia 2016 roku do wymienionych w Art. 18. Ustawy ubezpieczeniowej tzw. "innych korzyści" zakwalifikować należy także każdy, nawet najbardziej "zawoalowany" sposób ich przekazywania. Gdyby było inaczej to ustawodawca stworzyłby konkretny katalog tzw. "korzyści zabronionych" i wówczas te, które znalazłyby się poza takim katalogiem byłyby dozwolone...  Tak nie jest!
  Niestety jeszcze w roku szkolnym 2017/2018 niektóre zakłady ubezpieczeń próbowały oferować np. tzw. "bony..." lub dokonywały zakupów tzw. "środków prewencyjnych" (kupowano np. maty antypoślizgowe, środki higieniczne lub czystości itp...) nazywając ten mechanizm np. "zgodnym z prawem obejściem przepisów". 
  Zakupy te fakturowano jako zakup własny danego zakładu ubezpieczeń - "zacierając" w ten sposób fakt przekazania tych korzyści majątkowych na rzecz placówki...
  Wydaje się, że jest tylko kwestią czasu kiedy kontrole odpowiednich organów przerwą ten niezgodny z prawem proceder.

 6. Ze względu na swój status prawny, RADY RODZICÓW nie mogą np. posiadać numeru NIP, REGON, ale od 1 września 2017 roku (po zmianach w Prawie Oświatowym) mogą ponoć (bo dalej zdania są podzielone) posiadać konto bankowe (wcześniej brakowało w tym zakresie jakichkolwiek jednoznacznych regulacji i praktyka bywała skrajnie różna).
  Ale do rzeczy... na koncie bankowym rada rodziców może gromadzić np. fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, a zbierane w celu wspierania działalności statutowej placówki.
  Powyższego zapisu (
  tzn. "z innych źródeł") nie należy jednak utożsamiać (jak się wydaje) z możliwością przyjmowania na to konto składek za ubezpieczenie grupowe NNW dzieci.  Art. 18 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej mówi wprost, że taka możliwość istnieje tylko w relacji pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym (a więc ubezpieczanym dzieckim - czytaj jego rodzicem, który zapłaci składkę a niepubliczną placówką oświatową, która podpisuje - rękoma swojego dyrektora - polisę ubezpieczenia grupowego NNW). Nie ma tu miejsca dla Rady Rodziców...

  Wynika z powyższego, że (wbrew praktyce wielu placówek z lat ubiegłych) nie można przerzucać na Rady Rodziców  konieczności zebrania składki za grupowe ubezpieczenie NNW dzieci, ani tym bardziej przelania lub przekazania jej w innej postaci (np. gotówka) pośrednikowi ubezpieczeniowemu lub bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.
  Oznacza to w praktyce, że a
  lbo placówka (czytaj: dyrektor) ZREZYGNUJE z zawierania ubezpieczenia NNW w formie grupowejalbo musi wykonać BEZPŁATNIE (zwykle sekretariat i wychowawcy) wszystkie wynikające z tego czynności
  i ponosić płynącą z tego odpowiedzialność prawną i finansową!

  Przykładowa lista tych czynności:

  1. zebranie indywidualnych, pisemnych zgód rodziców na przetwarzanie danych osobowych dzieci (zgodnie z RODO),
  2. przekazanie każdemu rodzicowi OWU i Tabeli świadczeń jeszcze przed zawarciem ubezpieczenia (zgodnie z Ustawą Ubezpieczeniową),
  3. zebranie oświadczeń rodziców o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (zgodnie z Ustawą Ubezpieczeniową),
  4. zebranie składek od rodziców (zwykle wychowawcy),
  5. wystawienie pokwitowań (dla każdego rodzica) o wpłacie składki (sekretariat placówki),
  6. przygotowanie listy imiennej dzieci objętych ubezpieczeniem (wychowawcy i sekretariat placówki),
  7. podpisanie wniosku o zawarcie ubezpieczenia (dyrektor placówki),
  8. przelanie składki ubezpieczeniowej w uzgodnionym terminie (zwykle księgowość placówki),
  9. podpisanie polisy ubezpieczenia (dyrektor placówki).
  10. po zawarciu ubezpieczenia placówka pomaga jeszcze w procesie zgłaszania roszczeń (zwykle sekretariat).

 7. Z odpowiedzi z dnia 7 sierpnia 2018 roku na interpelację poselską w sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży wyraźnie wynika, że ani dyrektorzy publicznych placówek oświatowych ani inne organy szkoły (w tym rady rodziców) nie posiadają upoważnienia (patrz Prawo oświatowe) do podejmowania czynności zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Wynika z tego jasno, że te od dawna nieobowiązkowe ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży kupować mogą tylko indywidualnie, a więc poza placówką oświatową tylko rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, bowiem jedynie oni mają do tego prawne umocowanie (prawo do dysponowania danymi osobowymi dziecka - po 25 maja 2018 roku patrz RODO).